Dairy Farm Equipment Supplier Co

لاینرلاستیکی

لاینر لاستیکی : لاینر لاستیکیلاینرهای لاستیکی بایستی از لاستیکهای دارای مجوز در مصارف خوراکی

Food Grade تهیه شده باشند وصرفا هرنوع لاستیک مشکی قابلیت استفاده جهت تهیه لاینر را ندارد .

123movies