لاینرلاستیکی

لاینر لاستیکی : لاینر لاستیکیلاینرهای لاستیکی بایستی از لاستیکهای دارای مجوز در مصارف خوراکی

Food Grade تهیه شده باشند وصرفا هرنوع لاستیک مشکی قابلیت استفاده جهت تهیه لاینر را ندارد .